Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne      2013 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 21b odst. 1  zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 102/2013 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

čl.I

Vyhláška č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 16/1999 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2005 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 Sb. hl. m. Prahy se mění takto:

 1. V čl.1 odstavec 2 zní:

„(2) Znalosti podle odstavce 1 se ověřují zkouškou řidiče taxislužby (dále jen „zkouška“), kterou provádí hlavní město Praha (dále jen „město“) a organizuje příslušný  odbor Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „odbor“). Činnost zkušební komise se řídí zkušebním řádem, schváleným ředitelem odboru.

Plné znění vyhlášky si můžete stáhnout na stránkách hl. m. Prahy.