Praha vypovídá nevýhodné smlouvy se správci stanovišť taxislužby

Více informací naleznete na webových stránkách praha.eu.

LEGISLATIVA - NOVINKY

Novela zákona o silniční dopravě

Dne 1. 5. 2013 nabývá účinnosti zákon č. 102/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (úplné znění zákona a prováděcí vyhlášky účinné od 1. 5. 2013 naleznete v podnabídce Legislativa), a to zejména v oblasti vnitrostátní příležitostné osobní silniční dopravy provozované vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče a taxislužby. Oba tyto druhy dopravy byly sloučeny do jednoho druhu a společně jsou nadále označovány jako taxislužba (patří sem i tzv. drink servisy). Všichni tyto podnikatelé tak mají stejné vstupní podmínky pro své podnikání:

 • všichni řidiči musí být jako řidiči taxislužby starší 21 let a spolehliví a musí mít oprávnění řidiče taxislužby, které prokazují průkazem řidiče taxislužby
 • všechna vozidla (vyjma vozidel cestujících u drink servisů) musí být jako vozidla taxislužby evidována v evidenci vozidel taxislužby (podmínkou mj. je, aby dopravce byl v technickém průkazu zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla)

Mezi další významné změny patří:

 • řidič musí být v pracovněprávním vztahu s dopravcem (podnikatelem)
 • nová definice spolehlivosti řidiče taxislužby (odstraněny nedůvodné přísnosti a nelogičnosti v dosavadní spolehlivosti a naopak zpřísnění podmínky spolehlivosti u závažných trestných činů)
 • zrušení povinnosti vést záznamy o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku
 • zrušení většiny oznamovacích a ohlašovacích povinností podnikatele
 • zrušení povinnosti automatického vydání dokladu o zaplacení jízdného cestujícímu (povinnost vydat doklad o zaplacení jízdného cestujícímu bude mít řidič pouze v případě, že vydání dokladu o zaplacení jízdného cestující požádá)
 • zrušení povinnosti automatického měsíčního tisku měsíčních uzávěrek taxametru (údaje se uchovávají na paměťových jednotkách, dopravce údaje vytiskne až v případě požadavku kontrolního orgánu)
 • zrušení povinného označení vozidla taxislužby přerušovanými černobílými pruhy a evidenčním číslem
 • zrušení zákazu přijímání platby za přepravu řidičem vozidla u tzv. „smluvní“ přepravy (nově u „smluvní“ taxislužby)
 • na předních dveřích vozidla taxislužby mohou být jakékoliv nápisy a znaky
 • průkaz řidiče taxislužby již nemusí být vystaven pouze na palubní desce před pravým předním sedadlem spolujezdce, ale kdekoliv, odkud na něj cestující uvidí

Více podrobností naleznete v nabídce FAQ - Metodika, stanoviska, doporučení

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

OBSAH VYHLÁŠKY

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 2013 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 21b odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 102/2013 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

čl.I

Vyhláška č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 16/1999 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2005 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 Sb. hl. m. Prahy se mění takto:

1. V čl.1 odstavec 2 zní:

„(2) Znalosti podle odstavce 1 se ověřují zkouškou řidiče taxislužby (dále jen „zkouška“), kterou provádí hlavní město Praha (dále jen „město“) a organizuje příslušný odbor Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „odbor“). Činnost zkušební komise se řídí zkušebním řádem, schváleným ředitelem odboru.

Plné znění vyhlášky si můžete stáhnout na stránkách hl. m. Prahy.